Chùa Chính Phước

Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị

Friday, 29.05.2020, 01:13 AM (GMT+7)

THƠ VĂN » Thơ ca

Sơn cư bách vịnh (1-10)

| Thursday, 31.10.2019, 08:44 AM |   (110 Xem)


Sơn Cư Bách Vịnh - TÔNG BẢN THIỀN SƯ)

山居百詠其一

山居古鏡久埋塵,
今日重磨氣象新。
痕垢盡除光始現,
分明面見本來人。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ nhất

Sơn cư cổ cảnh cửu mai trần,
Kim nhật trùng ma khí tượng tân.
Ngân cấu tịnh trừ quang thuỷ hiện,
Phân minh diện kiến bản lai nhân.

Dịch:

Rừng sâu bụi đất phủ gương này
Bất chợt lau chùi giữa buổi nay
Bợn hết hình xưa bày rõ cảnh
Là nhân hoặc ngã bản lai rày...!

山居百詠其二

山居力學悟禪宗,
日用先須達苦空。
不識本來真面目,
拈華微笑喪家風。


Sơn Cư Bách Vịnh kỳ nhị

Sơn cư lực học ngộ thiền tông,
Nhật dụng tiên tu đạt khổ không.
Bất thức bản lai chân diện mục,
Niêm hoa vi tiếu táng gia phong.

Dịch:

Rừng sâu nỗ lực tỏ tôn thiền
Rõ “khổ không” bài việc trước tiên
Dẫu gắng mà không tường “bản diện”
Thì công sức chỉ não ưu triền./.

山居百詠其三

山居幽隱白雲深,
學道先當要識心。
大則放之周法界,
卷之則退不容鍼。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ tam

Sơn cư u ẩn bạch vân thâm,
Học đạo tiên đương yếu thức tâm.
Đại tắc phóng chi chu pháp giới,
Quyển chi tắc thoái bất dung châm.

Dịch:

Mây bàng bạc trải chốn rừng sâu
Vào đạo nguồn tâm rõ bước đầu
Cả lớn bao trùm lên vũ trụ
Nhỏ thì chẳng sánh mũi kim khâu./.
08.04.2019

山居百詠其四

山居學道只求心,
何必區區向外尋。
舉步便應登寶所,
莫將黃葉當真金。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ tứ

Sơn cư học Đạo chỉ cầu tâm,
Hà tất khu khu hướng ngoại tầm.
Cử bộ tiện ưng đăng bảo sở,
Mạc tương hoàng diệp đáng chân kim.

Dịch:

Rừng sâu chánh niệm dõi nguồn tâm
Hướng ngoại chờ trông thiệt lỗi lầm
Một bước ngay liền qua tịnh cảnh
Chớ đem hoàng diệp sánh chân kim./.

山居百詠其五

山居返照看心田,
退步原來是上前。
密密工夫無間斷,
必當參透祖師禪。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ ngũ

Sơn cư phản chiếu khán tâm điền,
Thối bộ nguyên lai thị thượng tiền.
Mật mật công phu vô gián đoạn,
Tất đương tham thấu Tổ sư thiền.

Dịch:

Vô rừng rẫy phước thỏa mình canh
“Thối bộ” ngồi xem cảnh rõ rành
Chẳng phút lơ là tâm thức tỉnh
Tư tầm hỷ lạc giữa lòng sanh

山居百詠其六

山居寂寂養良知  
唯在當人自保持
情念易來為道念  
果然成佛已多時

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ lục

Sơn cư tịch tịch dưỡng lương tri,
Duy tại đương nhơn tự bảo trì,
Tình niệm dịch lai vi đạo niệm,
Quả nhiên thành Phật dĩ đa thì.

Dịch:

Ở tận rừng sâu dưỡng tánh hiền
Đêm ngày cẩn mật giữ thường xuyên
Từ trong quả xấu vời nhân đẹp
Phật đỉnh hào quang rỡ sáng liền./.

山居百詠其七

山居赤洒淨無挨,
終日如愚養聖胎。
本分生涯誰識得,
世人咸笑我癡獃。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thất

Sơn cư xích sái tịnh vô ai,
Chung nhật như ngu dưỡng thánh thai.
Bản phận sinh nhai thuỳ thức đắc,
Thế nhân hàm tiếu ngã si ngai.

Dịch:

Rửa hết trần ai sạch sẽ lòng
An phần tịnh dưỡng Thánh hiền tông
Cày sâu cuốc bẩm riêng mình rõ
Chẳng bận đời chê khéo giữ tròng...

山居百詠其八

山居茅瓦竹為椽,
守道安貧樂自然。
盡日閉關無別事,
長伸兩腳枕雲眠。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ bát

Sơn cư mao ngoã trúc vi chuyên,
Thủ đạo an bần lạc tự nhiên.
Tận nhật bế quan vô biệt sự,
Trường thân lưỡng cước chẩm vân miên.

Dịch:

Rừng sâu nứa cỏ dựng am thiền
“Thủ đạo an bần” với tự nhiên
Giữ dạ hằng trong vùng “chỉ quán”
Rồi mai thỏa gót dạo bưng biền./.

山居百詠其九

山居風景異人間,
雲鳥飛行自往還。
物我一如忘彼此,
柴門雖設未嘗關。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ cửu

Sơn cư phong cảnh dị nhân gian,
Vân điểu phi hành tự vãng hoàn.
Vật ngã nhất như vong bỉ thử,
Sài môn tuy thiết vị thường quan.

Dịch:

Rừng phong cảnh đẹp khác xa đời
Điểu liệng mây vờn thoả ý chơi
Chẳng biệt và phân gì vật ngã
“Sài môn” mở sẵn gót không rời./.
19.04.2019

山居百詠其十

山居自古遠囂塵,
絕學無為閑道人。
風月滿懷窮快活,
高歌一曲和陽春。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập

Sơn cư tự cổ viễn hiêu trần,
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân.
Phong nguyệt mãn hoài cùng khoái hoạt,
Cao ca nhất khúc hoạ dương xuân.

Dịch:

Ở giữa rừng sâu khéo tịnh lòng
Vui tình đạo sĩ sống đời thong
Cầm trăng mượn gió du hành thoả
Gõ bản hoàn ca giọt nắng hồng...!
20.04.2019(Lượt xếp hạng: 0)

Thư viện phim

Nhac


Thư viện ảnh

Giới đàn Như Hải
Vui xuân Mậu Tuất
Sinh hoạt GĐPT Chính Phước 2017
Tụng kinh Mùa Phật đản
Lễ đài Phật đản PL 2561